top of page

Inženýrská činnost

   Zajišťujeme klientům  podle jejich potřeb komplexní servis nebo jen některou součást celého procesu inženýringu:

 

 • Objasnění a definice základních cílů záměru

 • Vyhledání a zabezpečení stavebního pozemku

 • Obstarání vstupních podkladů pro přípravu dokumentace

 • Vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení

 • Zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavby

 • Provedení výběrového řízení na dodavatele stavby od jednoduchého výběru výzvou po veřejnou obchodní soutěž

 • Autorský dozor

 • Provedení technického dozoru investora

 • Koordinátor BOZP na staveništi

 • Koordinace prací a dodávek zhotovitelů

 • Evidence a odsouhlasení prací, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, a které zhotovitel požaduje provést, jejich analýza a ekonomické posouzení, včetně alternativních cenových nabídek

 • Dohled nad vedením stavebního deníku a odsouhlasení záznamů, provedených zhotovitelem nebo příslušnými orgány

 • Dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a revizí

 • Vyřízení kolaudace stavby

 • Celkové ekonomické vyhodnocení stavby

 • Záruční a pozáruční servis

 • Pasportizace staveb

bottom of page